Author Archives: Jacob Nuesink

 • 0

Relevantie van de Cosinus φ.

Is de cosinus φ nog wel relevant voor elektronica? Bij ledverlichting wordt de cosinus φ nog steeds gevraagd. Is dat wel zinvol of bedoeld men eigenlijk de arbeidsfactor? De cosinus φ beschrijft de fase verschuiving tussen een stroom en een spanning. Als de stroom en spanning in fase zijn dan is de cosinus φ 1 en wanneer ze 90 graden verschoven zijn is de cosinus φ 0. Meer zegt het niet.

De arbeidsfactor zegt iets over de hoeveelheid energie die in wordt gebruikt. Hoe moeten we dat zien? Als de stroom een stukje in fase verschoven is wordt gedurende een deel van de tijd energie opgenomen uit het net maar ook wordt er gedurende de tijd dat de spanning negatief is en de stroom positief (en vice versa) vermogen terug gevoed in het net. Dat betekend in werkelijkheid dat vermogen wordt opgenomen en vervolgens weer terug gevoed in het net. Die energie wordt niet omgezet in “arbeid”.

Als de spanning en stroom beide volledig sinus vormig zijn is de cosinus φ gelijk aan de arbeidsfactor.

In het figuur onder zien we een stroom en spanning die in fase zijn verschoven en zien we ook hoe het vermogen dan verloopt. Een deel is positief vermogen. Er is ook een deel negatief vermogen, dat wordt terug gevoed in het net.

Even in formules:

P = U x I => uitgedrukt in W

Die kennen we allemaal; ofwel vermogen is spanning vermenigvuldigd met de stroom.

Deze formule geldt in het geval we te maken hebben met een zuiver ohmse (zuivere weerstand) belasting. Zodra we met een inductieve of capacitieve belasting te maken hebben (en natuurlijk een wisselspanning) dan hebben gaat deze formule niet meer op. In dat geval krijgen komt uit de formule het schijnbare vermogen. Het vermogen dat opgenomen lijkt te worden.

Ps = U x I => uitgedrukt in VA

Ps = Schijnbaar vermogen in VA
U = Spanning in V
I = Stroom in A

Het effectieve vermogen; het werkelijk in arbeid omgezette vermogen berekenen we met de formule:

Peff = U x I x cos φ

Peff = Effectief vermogen
U = Spanning in V
I = Stroom in A
φ= fase verschuiving tussen spanning en stroom in graden

Dit is het vermogen wat afgerekend wordt aan de energiemaatschappij.

Als we met elektronica te maken hebben dan geldt deze formule niet meer. Dan hebben we niet meer te maken met sinusvormige stromen. De arbeidsfactor is dan niet langer gelijk aan de cosinus φ. In formule vorm is dat:

λ =Peff /Ps

λ = Arbeidsfactor
Peff = Effectief vermogen
Ps = Schijnbaar vermogen

In het geval dat we te maken hebben met zuiver sinus vormige spanning en stroom betekend dit:

λ = cos φ

In onderstaande figuur een voorbeeld. De spanning is sinusvormig maar de stroom heeft volledig ander verloop. Dit is een serieuze vervorming. Die vervorming kunnen wordt uitgedrukt in de harmonische vervorming.

 

In stroom zitten hogere frequenties, dat wil zeggen frequenties met een veelvoud van de basisfrequentie (50 Hz). Samen bepalen ze de vorm van de stroom. Het blijkt dat de stroom is samengesteld uit een stroom met de basis frequentie (50 Hz) en stromen met de hogere harmonische frequenties, elk met z’n eigen sterkte. Middels een fourier analyse kan bepaald worden wat de stroom is van de harmonischen. Daarmee kan dan de totale harmonische vervorming worden berekend. De THD of wel de “total harmonic distortion”.

Verder kunnen we ook een faseverschuiving vinden. De faseverschuiving wordt dan displacement factor genoemd. Deze factor is vergelijkbaar met wat we cosinus φ noemen bij sinusvormige stromen. In formules ziet dat er dan als volgt uit.

λ = Kdisplacement x Kdistortion

Kdistortion = 1/√(1+THD2)

anders gezegd:

λ = cos φ / √(1+THD2)

λ = Arbeidsfactor
φ= fase verschuiving tussen spanning en stroom in graden
THD = Totale harmonische vervorming

In de praktijk wordt nog steeds veel verwezen naar de cosinus φ. Dit is in geval van led niet logisch en is ook niet relevant. De arbeidsfactor is relevant en bepalend voor de het werkelijk opgenomen vermogen. Deze factor is ook onderwerp van de wettelijke eisen waar producten aan moeten voldoen.

Op de drivers zal ook enkel een arbeidsfactor vermeld zijn. De cosinus φ is enkel terug te vinden op de conventionele voorschakelapparaten en transformatoren. Na de introductie van elektronische voorschakeltoestellen is de cosinus φ al verlaten als aanduiding.

Hoe zit het volgens wettelijke eisen?

Op dit onderwerp zijn voor producten (het armatuur) twee richtlijnen van toepassen. Let op dit wordt een richtlijn genoemd maar is een wettelijke eis en fabrikanten zijn verplicht om aan die eisen te voldoen als ze producten willen leveren.

 • EMC richtlijn
 • ErP richtlijn
 • In sommige gevallen geld de RED richtlijn

Om aan de EMC richtlijn te voldoen wordt de norm EN 61000-3-2 gebruikt. Deze norm vereist een arbeidsfactor van 0,9 voor armaturen met een vermogen > 25 W. Ook zijn in die norm eisen gesteld aan de specifieke harmonischen.

Voor vermogens onder de 25 W kent de EMC richtlijn geen norm. Echter de ErP richtlijn kent daar weer wel eisen. De eisen zijn daar:

 • ≤ 2 W: Geen eisen
 • > 2 W en ≤ 5 W: λ ≥ 0,4
 • > 5 en < 25 W: λ ≥ 0,5
 • ≥ 25 W: λ ≥ 0,9

Wat nu voorschrijven?

 1. Eisen dat men aan zowel de EMC als ErP richtlijn moet voldoen is principieel overbodig. De fabrikant dient zich aan de wet te houden. Het kan de fabrikant nogmaals op zijn verantwoordelijkheden wijzen. Die reden is voldoende om de eis toch te vermelden.
 2. Voor grote projecten waar veel armaturen worden gebruikt op 1 groep, is het aan te raden om een arbeidsfactor van tenminste 0,9 te eisen. Dit om de aansluitwaarde voor de energieleverancier garanderen. Volgens norm moeten ze namelijk een arbeidsfactor van 0,8 na streven. Vaak wordt dit ook in de leveringsvoorwaarden van de energieleverancier vermeld als minimum.

Het vermelden van de normen is in dit geval minder relevant. Het vermelden van normen brengt namelijk het risico met zich mee dat er oude, inmiddels achterhaalde, normen vermeld zijn. Ook kan de fabrikant dan het idee krijgen dat hij voor dat bestek niet aan de nieuwste stand van de techniek hoeft te voldoen.

Door Jacob Nuesink, ten behoeve van het Kennis team OVLNL


 • 0

Waarom afgedankte lampen en armaturen recyclen?

Elk jaar komt er zeker 900.000 kg armaturen en ruim 460.000 lampen vrij bij sloop- en renovatieprojecten. Voor de beeldvorming; het genoemde gewicht van de armaturen is vergelijkbaar met twee Airbus A380 vliegtuigen (het grootste passagiersvliegtuig ter wereld).

Slechts een deel van de armaturen komt na verwijdering binnen in het inzamelsysteem van Wecycle (www.wecycle.nl) of wordt geregistreerd en vervolgens door een verwerker duurzaam gerecycled. Zonde, want afgedankte verlichting kan uitstekend worden gerecycled.

Lampen kunnen bij juiste verwerking voor 92% worden hergebruikt, bij armaturen is dat 75%. Bovendien verdienen gasontladingslampen (zoals tl-buizen en spaarlampen) en armaturen een speciale behandeling omdat zij milieugevaarlijke stoffen kunnen bevatten (zoals kwik, neon of bij armaturen pcb-houdende condensatoren). Met duurzame recycling blijven deze stoffen uit het milieu.

Met dit in het achterhoofd maken stichting Wecycle en stichting LightRec – waarin de Nederlandse producenten en importeurs zich hebben verenigd – zich hard om de inzameling van met name armaturen uit sloop en renovatie naar een hoger niveau te tillen. De infrastructuur van Wecycle ligt er inmiddels, maar het gaat alleen lukken als alle betrokken partijen hieraan meewerken. Niet alleen de sloop- en bouwbranche, maar ook de medewerking van bijvoorbeeld gebouweigenaren, opdrachtgevers en de overheid is daarvoor nodig.

LightRec en Wecycle willen dat het correct verwijderen en afvoeren van verlichting bij renovatie en sloop binnen vijf jaar geen uitzondering meer is, maar het nieuwe ‘normaal’. Concreet willen we het gewicht aan ingezamelde verlichting uit de sloop verdubbelen. Want alleen als we ook gescheiden inzamelen, bereiken we échte milieuwinst met duurzame verlichting.

Een veel gehoord argument is dat het – technisch en financieel gezien – lastig is om lampen en armaturen uit sloopprojecten vrij te krijgen. Echter, het is technisch gezien voor sloopaannemers geen probleem om verlichting apart te houden. De kosten voor verwijdering zijn bij renovatieprojecten over het algemeen gering. Bij totaalsloop projecten zijn de meerkosten iets hoger om lampen en armaturen te verwijderen. Belangrijk is dat de hele keten, vanaf de aanbesteding, rekening houdt met de demontage en gescheiden inzameling van lampen en armaturen.

Goed voorbeeld

STABU heeft in haar standaardbestek de mogelijkheid opgenomen om als bouwplaatsvoorziening een recyclecontainer te plaatsen. Onderstaand kader laat een goed voorbeeld zien van een bestektekst waarin dit is opgenomen:

Bart van Kalkeren, VKMC


 • 2

Waarom 350 mA vereisen?

Met regelmaat krijgen we de vragen over een maximale stroom die wordt geëist door opdrachtgevers. Het gaat dan om 350 mA die maximaal door de ledmodule zou mogen. Is dit wel de juiste weg?

Temperatuur

Tijdens de introductie van led voor algemene verlichtingsdoeleinden werd, om zoveel mogelijk licht uit de led te krijgen, de stroom door de leds opgevoerd. Dit heeft inderdaad als gevolg dat er meer licht uit komt maar ook zorgt dat ervoor dat de led veel warmer wordt. Op zich kunnen we dat weer koelen. We hebben echter te maken met een weerstand in de warmte overdracht van de halfgeleider naar het huis. Die zorgt ervoor dat er een bepaald temperatuursverschil zal ontstaan tussen de halgeleider en de buitenkant van de halfgeleider.

Afhankelijk van het vermogen dat we in de led stoppen en het verlies dat dien ten gevolge in warmte moet worden afgevoerd is aan een maximum verbonden. Zolang de temperatuur in de led niet boven een bepaalde waarde uitkomt zal dat nog steeds goed gaan.

Het opvoeren van het vermogen en daarmee de temperatuur heeft ook een belangrijk nadelig effect en dat is dat de te verwachten levensduur achteruit gaat. Dat effect kan tot een flinke reductie van de levensduur leiden.

Rendement

De verdere ontwikkeling van de led heeft inmiddels geleid tot een aantal belangrijke effecten. Het redement van de led is in de loop der jaren enorm verbeterd wat tot gevolg heeft dat er minder energie verloren gaat en daarmee in licht ipv warmte wordt omgezet. Ook zijn de technieken voor de warmteafvoer van de halfgeleider enorm verbeterd wat inhoud dat de warmte weerstand van de led naar buiten is verminderd.

De stroom is bepalend? In principe zegt de stroom niet zo heel veel. Als we kijken naar een module zitten daar meerdere leds op. Soms zit in 1 led package ook al meerdere leds. De stroom die wordt opgegeven voor de module is dus niet noodzakelijkerwijs de stroom door de individuele leds.

Het is veel belangrijker om te weten wat de temperatuur van de led is. Hoe kouder de led blijft hoe langer de te verwachten levensduur zal zijn. Het js daarom beter om een levensduur te specificeren in de vorm van de L en F waarde. Belangrijk is wel dat wordt vastgesteld of die dan een relatie hebben tot de module in het armatuur. De waarde moet dus geverifieerd zijn in de toepassing.

Parameters

Hoe zijn deze parameters opgebouwd:

Het afnemen van het licht, of eigenlijk de hoeveelheid licht die na bepaalde tijd nog over is, noemen we het lumenbehoud. Dit wordt uitgedrukt in een parameter aangeduid als Lx. Dit kan bijvoorbeeld zijn L90 of L80 etc. Het getal zegt dat er na de aangegeven tijd nog 90 % (L90) van de initiële lumen-opbrengst over is. Daar hoort dan wel de tijd bij vermeld te worden.

Dit is echter maar één deel van de parameter. Het tweede deel gaat over de uitval; ook niet geheel onbelangrijk.
De tweede parameter, is de Fx waar de x bijvoorbeeld 10 is. Deze parameter geeft aan hoeveel ledmodules dit lumenbehoud niet halen. Bij 10 is dat 10%. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de module geen licht meer geeft maar het kan ook zijn dat er nog wel licht uitkomt maar dat het een stuk lager is dan de waarde die het volgens de L-waarde zou moeten zijn.

Deze parameter kan ook gesplitst worden. In specifieke gevallen wordt een percentage voor uitval (C) aangegeven en een percentage voor daling van de lichtopbrengst (B) beneden de gespecificeerde lichtopbrengst.

Als de B is aangegeven geeft dat aan dat een percentage van de armaturen de opgegeven L waarde niet zal halen. Stel de B=50 en de L=90, dan betekent dat dat 50% van de modules een lichtopbrengst van 90% niet zullen halen.

Indien de C-waarde is gespecificeerd is dat altijd bij L0 want de lumen-opbrengst is bij uitval 0. Een C-waarde van 10 betekent dat 10% van de modules een mogelijke lichtopbrengst van 0 lumen heeft.

Een regelmatig voorkomende waarde voor openbare verlichting is bijvoorbeeld L80F10=100.000 ofwel na 100.000 uur hebben we 80% van de licht opbrengst over en zal 10% een lagere licht opbrengst hebben of uitgevallen zijn.

Het specificeren van de stroom door de module of led is derhalve geen effectieve methode om een een garantie te hebben van de levensduur. De specificatie van de L en F waarde zijn effectief mits wel duidelijk vast gesteld in combinatie met de armatuur. Bedenk wel dat deze waarde een module specificatie is.

Jacob Nuesink, voor netwerk Kennis, OVLNL


 • 0

“Mogelijk was de keuze anders geweest”

Interview met Thomas Wittekamp, beheerder OVL gemeente Huizen.

De gemeente Huizen is in 2016 geheel overgeschakeld op ledverlichting en was daarmee de eerste gemeente in Nederland die de OVL volledig naar led had omgeschakeld. Het ging om ruim 8,500 lichtbronnen die zijn omgezet. Saled heeft de lampen geleverd en Pilkes Infra heeft eea geïnstalleerd. De gemeente heeft ruim 41.000 inwoners en beslaat een landoppervlak van ruim 15 km2.

Hoe verliep destijds het besluitvormingsproces?

De wethouder, Groenlinks, had een grote wens. Milieumaatregelen. Openbare verlichting was een logische keus. Dat betekende veel studie en gesprekken met leveranciers om de materie duidelijk te krijgen. Dat was destijds niet zo eenvoudig. De keus was beperkt en het was lastig alle specificaties te achterhalen. Besloten is om de vervanging van lichtbronnen te doen middels een retrofit oplossing, te weten Saled lampen. Wanneer er armaturen worden vervangen word gekozen voor een led-armatuur. De armaturen waren van Innolumis en later ook van Philips en Lightronics. Hiermee hadden we een snelle oplossing en konden we ons hele arsenaal “ver-ledden”.

Zou het register bij de keuze een voordeel hebben opgeleverd?

Ja, zeker. Er moet nog wel meer vulling op de site komen. Het levert duidelijkheid op. De industrie is misschien nog wat conventioneel en houdt vast aan oude gebruiken. Je ziet echter dat de jongeren onder ons, zich eerst op internet informeren. Dit middels websites zoals het register. Je kunt een goede vergelijking maken en dan op basis van alle beschikbare informatie een besluit nemen. Voordeel is dat je ook producten ziet die je nog niet kende of leveranciers ziet die je zonder het register nooit benaderd zou hebben. Een aantal keuzes zouden mogelijk ook anders hebben kunnen uitvallen, achteraf gezien.

Het register

Het register is in 2016 jaar gestart en 2017 geopend voor gebruik. Langzaam groeit het aantal producten en ook het aantal gebruikers zien we gestaag stijgen. Het aantal families is inmiddels boven de 20 uitgekomen waarmee, alle mogelijk variaties in aanmerking nemende, er vele duizenden verschillende uitvoeringen mogelijk zijn. Het doel is om een compleet beeld te hebben van de beschikbare producten. Zo zijn er inmiddels nostalgische armaturen, modern design maar ook puur functioneel armaturen in het register te vinden.

Wat vindt u de belangrijkste voordelen?

Een overzicht hebben van het aanbod, en middels het vergelijken, een juiste keuze kunnen maken. Het register zal ervoor zorgen dat fabrikanten sterker zullen innoveren. Er komen dan nieuwe differentiërende producten beschikbaar. Dit betekent een breder aanbod en een stijgende kwaliteit. Hopelijk gaat dan het rendement verder omhoog en krijgen we kwalitatief betere producten op de markt. Een win-win dus!

Fabrikanten / leveranciers

Sommige leveranciers zijn wat sceptisch met name omdat ze niet zeker zijn dat het register in gebruikt gaat worden. Ook is het even een inspanning is om de juiste documenten boven tafel te krijgen. Bij de start speelden ook de kosten een rol al waren die zeer laag. Dat probleem is uit de wereld geholpen. Langzaam sluiten steeds meer leveranciers zich bij het systeem aan.

Wat zou u de leveranciers willen meegeven?

Het is even wennen deze verandering in de markt maar het levert zoveel voordelen op. Als je niet in het register zit kun je toekomstig de boot weleens missen. De trend in de markt is steeds meer informatie via dit soort websites. Dat zie je op veel meer gebieden. Kijk naar de bekendheid van websites als kieskeurig. De jongere generatie maakt veel gebruik van internet en de mogelijkheden op internet. Als je er niet bij zit als leverancier wordt het lastig om nog mee te kunnen doen.

Ontwikkeling

Led blijft voorlopig nog ontwikkelen. In efficiëntie, kwaliteit van licht, etc. Ook in zaken als smart lighting gaat de ontwikkeling snel.

Hoe ziet u toekomstige ontwikkelingen?

Graag zouden wij zien dat we de levensduur van een armatuur kunnen verlengen. Denk aan het laten vervangen van de ledmodule indien die defect is. Dit dan wel middels het uitwisselen van het gehele armatuur door een refurbished armatuur. Dit kan middels het terug sturen naar de leverancier en dan een refurbished product terugkrijgen welke we opnieuw kunnen inzetten.

Huizen wil proeven gaan uitvoeren met het LORA netwerk. We willen kijken in hoeverre de armaturen bereikt kunnen worden in de buitenwijken en tussen de hogere flatgebouwen. Er is een mast geplaatst op het gemeentehuis. We kijken dan vooral naar beheer. Middels sensoren kunnen we zien of de “lamp nog brand”, of de paal scheef staat etc.

Extra energie besparen door dimmen levert bij ons weinig winst op. De verbruiken per armatuur liggen erg laag. De terugverdientijd wordt dan wel lang voor een dergelijke modificatie. Bij proeven die in het verleden zijn uitgevoerd waren de ervaringen ook niet zo positief Dat wil zeggen het aantal inbraken nam toe en er werden auto’s beschadigd. In de wijken waar we dat gedaan hebben is dat dan inmiddels ook weer teruggedraaid. Het lichts staat weer gewoon aan.

Ook zijn de implicaties van het uitbesteden van het licht, verzamelen van data door derden en het gebruik ervan niet zonder risico. In principe valideert de overheid bij uitbesteding van het licht met dergelijke systemen het gebruik ervan. Dat levert nieuwe risico’s op onder andere op het gebied van privacy. Hier moet goed over nagedacht worden af dat wel zo handig is. Er zijn gemeenten die een Light lease-constructie en niet tevreden zijn.

Ik kijk uit naar armaturen die een nog veel hogere efficiëntie hebben. Dat moet mogelijk zijn. Inmiddels zijn er fabrikanten die armaturen ontwikkeling met een minimale optiek zodat ook daar het verlies beperkt wordt. Er is dus zeker nog een verbetering mogelijk op de efficiency van de armaturen.

Een punt van zorg is product “continuïteit”. Armaturen worden steeds sneller opgevolgd door een nieuw model en dat is vervelend omdat we graag eenzelfde model voor een langere tijd willen kunnen inzetten. Natuurlijk levert innovatie nieuwe producten op maar het zou toch prettig zijn als het model dan niet meteen wordt gewijzigd.

Tips?

Hebt u nog tips voor gebruikers?

In sommige gemeenten zijn de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de OVL belast met vele taken en is OVL een “bijzaak”. De kans bestaat dat die mensen zich blindstaren op de sterren zoals die op de site vermeld staan. Het is wel duidelijk vermeld op de site wat die inhouden maar daar is het toch wel wat inlezen. Nu hebben we wel te maken met professionals maar toch zou het verstandig zijn, voor die gebruikers die niet te veel tijd aan de selectie willen besteden, om toch goed in te lezen wat alles nu precies inhoud.

Armaturenregister;
Klopt het blijft lastig en we zijn blijven ook bezig om nog duidelijker de inhoud en betekenis te communiceren. Hier staat de uitleg

1-9-2017
Jacob Nuesink


 • 0

Accreditatie en betrouwbaarheid.

Het armaturenregister staat voor het vaststellen van het betrouwbaarheidsniveau van aangeleverde informatie. Er bestaat weleens wat verwarring. Armaturenregister is geen keuringsinstelling en heeft ook geen laboratorium. Fabrikanten moeten documenten aanleveren die dan vervolgens op inhoud en waarde worden beoordeeld. Dat gebeurt dan weer volgens hele heldere en duidelijke criteria. Die ook vermeld staan op de website. Wat zijn daarvan nu eigenlijk de belangrijkste?

Accreditatie

De rapporten die worden aangeleverd worden niet op juistheid gecontroleerd. Hiervoor is het uitvoerende laboratorium verantwoordelijk. Het controleren wat de waarde van dat rapport is doen we middels het controleren van de accreditatie. Wat is accreditatie eigenlijk?

Het betekent niet meer dan vertrouwen geven. In Nederland kennen we de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze organisatie accrediteert andere organisaties. Dit gebeurt weer op basis van normen en die organisaties worden gecontroleerd op diverse punten, waaronder hun kennis van zaken. De Raad voert dus audits uit bij organisaties die een accreditatie aanvragen voor een bepaalde dienst of verrichting.

In het register wordt derhalve dus gekeken of een rapport dat is aangeleverd door een geaccrediteerde instelling is opgesteld. We kunnen er dan namelijk vanuit gaan dat die instelling kennis van zaken heeft en de juiste procedures volgt om de metingen uit te voeren en de rapporten op te stellen.

Het maakt dus niet uit welk laboratorium het rapport heeft opgesteld, zolang die instelling maar een accreditatie heeft. In de praktijk zijn er duizenden instituten geaccrediteerd. Voldoende om ervoor te zorgen dat er voor iedere fabrikant een goede keuze tussen zit.

Gelimiteerd in houdbaarheid

Rapporten worden geaccepteerd. Maar wat gebeurt er na verloop van tijd? Producten veranderen en ook de normen worden in de loop der tijd aangepast. Armaturenregister weet niet wat er met het product gebeurt. Het register voert geen inspecties uit en controleert niet de producten die door de fabrikant worden geleverd. Ook die taak wordt door keuringsinstellingen uitgevoerd.

Keuringsinstellingen werken veelal met een standaard termijn van 3 jaar. Dat wil zeggen dat men ervan uitgaat dat na 3 jaar het rapport waarschijnlijk dusdanig verouderd is dat een herkeuring of heronderzoek nodig is om te controleren of het product nog steeds aan de eisen voldoet. In het register wordt daarom dezelfde termijn gehanteerd. Dat wil zeggen dat een product 3 jaar gepubliceerd blijft. Na 3 jaar moet een update van de publicatie plaatsvinden. Daarmee blijft de informatie up to date en verdwijnen oude producten die niet langer geleverd worden vanzelf uit het systeem.

Hierdoor blijft het systeem courant en betrouwbaar.

1-9-2017
Jacob Nuesink


 • 0

IOV Enthousiast over Armaturenregister

Het IOV, Initiatiefgroep Openbare Verlichting, bestaat uit deskundigen vanuit Rijkswaterstaat en provinciaal niveau die zich bezighouden met de openbare verlichting. Armaturenregister is uitgenodigd om een toelichting te geven en het register voor te stellen. Rijkswaterstaat is als sponsor erg betrokken bij het systeem. Wij zijn graag ingegaan op de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

De reacties waren zeer enthousiast. Ook kritiek, opbouwende kritiek waar we in het register wat mee kunnen. Men ziet de meerwaarde van het register en veel voordelen bij de selectie van producten. De kritieken waren vooral op specifieke details zoals de menukeuze en weergave van het aantal toegekende sterren. Deze kritiek nemen wij natuurlijk ter harte en aanpassingen op de site zullen dan ook snel volgen.

In de afgelopen weken zijn er ook een aantal voorlichtingssessies voor diverse gemeenten geweest. Ook daar werd het register zeer enthousiast ontvangen. Vooral de opmerking hier zitten we al zolang op te wachten is natuurlijk erg bemoedigend.

In alle gevallen wordt de systematiek die we opgezet hebben zeer goed ervaren. Ook de inhoud van het programma. Uitbreidingen zijn gewenst, diverse specifieke vragen zijn daarvoor gesteld. Het register ziet de meeste uitbreidingen ook als mogelijk in de toekomst.

Jacob Nuesink
2017-06-14


 • 0

Interview met Orange Lighting directeur Herold Tinnemeier

Orange Lighting heeft enthousiast gereageerd op het armaturenregister en heeft de daad bij het woord gevoegd. Jullie waren bij de eerste deelnemers. Wat is jullie grootste beweegreden om mee te doen?

Orange Lighting hecht veel waarde aan Milieu, Kwaliteit en Betrouwbaarheid. Deze onderwerpen zijn lastig te controleren door de gemeenten en andere opdrachtgevers. In de praktijk zien we regelmatig dat er ondeugdelijke producten worden geselecteerd en dat blijkt dan vaak pas na enkele jaren. Orange Lighting wil zich juist hierin onderscheiden. Dit doen we door onze producten te laten certificeren door een onafhankelijke geaccrediteerde partij. We doen dit niet alleen voor door de wet verplichte onderdelen maar ook op de prestaties middels bijvoorbeeld het DEKRA LED Performance keurmerk dat wij op een deel van de producten voeren.

In het Armaturenregister zijn de gegevens gecontroleerd en kun je zien in hoeverre de producten gekeurd zijn door een onafhankelijk instituut. Dan hoeft de afnemer niet meer zelf alle controles te doen want de basis is al gecontroleerd. Natuurlijk heeft iedere afnemer zijn eigen extra eisen, geen probleem daar kunnen we verder op differentiëren maar de basis is hiermee voor iedereen gelijk.

Jullie hebben een verschillend aantal sterren op verschillende producten. Is dat een bewuste keuze?

Orange Lighting voert een gedifferentieerde productstrategie. Voor opdrachtgevers die de zekerheid willen van een grote onderneming met een lange reputatie is ons merk GE Lighting met meer dan 130 jaar bedrijfshistorie de keuze. Voor kleiner budget hebben we ons eigen merk Orange Lighting. Voor hoogwaardige producten met een minder grote naam en historie hebben we ons merk Vizulo uit Letland. Met Vizulo in het byzonder hebben we, een in nauwe samenwerking, gekozen voor het DEKRA LED Performance keurmerk. Om juist die kwaliteit aan te tonen. In het armaturenregister komt dit ook allemaal duidelijk naar voren. Dat is precies waarvoor we het register van grote toegevoegde waarde achten.

Hoe vond u het proces van de registratie van uw producten verlopen?

Bij het eerste project was er overleg nodig om te begrijpen welke documenten nodig waren en hoe de procedure in elkaar zat. De ondersteuning die we hebben ondervonden vanuit litecert heeft ons geholpen om dit proces snel en goed te doorlopen. We hebben een aantal verbeteringen voorgesteld. Een aantal zijn al snel zijn doorgevoerd. De samenwerking verloopt dan ook prettig en we zijn voornemens om volgende projecten te gaan starten.

Het aantal producten in het register is nog beperkt, ervaart u dat als een probleem?

Nee zeker niet. Orange Lighting staat graag aan de basis van innovaties en wil derhalve graag meedoen aan dergelijke initiatieven. Zeker nu Rijkswaterstaat het systeem promoot, samen met OVLNL, begint er steeds meer vraag te ontstaan. We zullen vanzelf zien dat het aantal producten zal toenemen. Wij denken dat het in de toekomst steeds belangrijker wordt dat de basisvoorwaarden goed gecontroleerd en vergelijkbaar zijn. De concurrentie zal plaats vinden op de specifieke kwaliteiten en niet alleen meer op de laagste prijs.

2017-06-25

Jacob Nuesink


 • -

Under construction

De bouw van de website vordert gestaag. Op dit moment is er alleen toegang voor belanghebbenden die zijn uitgenodigd om mee te werken aan de opbouw van de website. We verwachten een softstart te hebben op 29 September en dan per 17 November de definitieve lancering van de website. Wilt u mee werken aan de site of heeft u op een andere manier belang bij deze site neemt u dan even contact op zodat we kunnen kijken in hoeverre we op dit moment al toegang kunnen geven.


 • -

Kenniscafe E/MVI

Tijdens het kenniscafe E/MVI op 7-7-2016 werd het concept van het armaturen register gepresenteerd en met veel interesse ontvangen. Na jaren van praten over een systeem en hoe dat een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van openbare verlichting in Nederland is het er nu dan toch van gekomen.

Het systeem is nog in de opbouwfase en er zal nog heel wat moeten gebeuren. Doel is presentatie van het systeem tijdens het lichtfestival in November. Dat is op zeer korte termijn maar we gaan ervoor!!


Zoeken